Stadgar

1 § ALLMÄNNT OM FÖRENINGEN

1.1 § Föreningens namn
Föreningens namn är
Andra Sidan Tröskeln, Föreningen för Permanent Ofrivilligt Barnlösa
Styrelsen har rätt att ändra föreningens namn så att det speglar föreningens inriktning. Det ska vara två styrelsemöten efter varandra innan bytet sker.

1.2 § Föreningens organisationsnummer
Föreningens organisationsnummer är 802518-0152

1.3 § Föreningens bildande
Föreningen bildades i Stockholm 14 april 2018

1.4 § Datum då föreningens stadgar antogs
Stadgar antogs i Stockholm 14 april 2018

1.5 § Sätesort, det vill säga den ort där styrelsen finns
Stockholm

1.6 § Firmatecknare
Två i föreningen med ordförande och sekreterare eller kassör. 1.7 § Verksamhetsår och räkenskapsår Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden från och med den 1 januari till och med den 31 december.

1.8 § Tolkning
Ordförande avgör vid olika tolkningar av stadgarna och vid tvister i styrelsen. När en valberedning väljs är det dessa som sköter uppgiften.

2 § FÖRENINGENS MÅL, VISION, VÄRDEGRUND OCH VERKSAMHET

2.1 § Föreningens mål är
Att sprida information om permanent ofrivillig barnlöshet att påverka samhällsnormen och villkoren för permanent ofrivilligt barnlösa
Att utbyta erfarenhet mellan permanent ofrivilligt barnlösa att som medlemmar samla ofrivilligt barnlösa och personer som är intresserade av att stödja föreningens verksamhet
Att vara en trygg plats i sorgen att verka för samhörighet och tydligöra andra möjligheter i livet

2.2 § Föreningens vision
Öka livskvalitet och gemenskap bland alla permanent ofrivilligt barnlösa

2.3 § Föreningens värdegrund
Empati – Kärlek, omtänksamhet, lyssna, se, bekräfta, förstå, icke dömande
Gemenskap – Samhörighet, kamratskap, på samma våglängd. Kom som du är.
Trygghet – Lugn och ro, skyddad plats. Var den du är.
Respekt – Alla är olika

2.4 § Föreningens motto
Alla bidrar bara genom att existera i sitt sammanhang som varande icke-norm.

2.4 § Inriktning för föreningens verksamhet
Föreningen är en politiskt, religiöst och filosofiskt obunden intresseorganisation. Föreningens resurser bör inte användas till vård och verksamheter som stat, landsting, kommuner och andra vårdgivare ska ansvara för. 

3 § MEDLEMMAR OCH MEDLEMSKAP

3.1 § Vilka kan bli medlemmar i föreningen?
Föreningen är till för alla som är permanent ofrivilligt barnlösa, som har lämnat alla försök till att skaffa barn bakom sig och som ej är vårdnadshavare till barn. 3.2 § Hur man blir medlem i föreningen och hur går man ur föreningen? För att bli medlem i föreningen gör man en anmälan på hemsidan.
För att gå ur föreningen/sluta vara medlem i föreningen går man via en medarbetare i styrelsen
Organisationer, företag och privatpersoner får vara stödjande medlemmar men ej delta på stämmor.

3.3 § Orsak till att man inte kan bli medlem, uteslutning och vem som kan besluta om uteslutning
Orsak till att man inte kan bli medlem i föreningen är att man är vårdnadshavare. Orsak till uteslutning är att medlem uppenbart skadar föreningens syfte och målsättning, bryter mot stadgar eller årsstämmans beslut. Beslut om uteslutning tas på årsstämman.

3.4 § Kan beslut om att inte få bli medlem eller beslut om uteslutning överklagas?
Nej det kan inte överklagas.

3.5 § Medlemsavgifter
Medlemsavgiften bestäms på föreningens årsmöte.

3.6 § Hedersmedlemskap
Styrelsen har rätt att utse hedersmedlemmar. Hedersmedlemmar har samma status som ordinarie medlemmar.

4 § ÅRSSTÄMMA OCH EXTRA STÄMMA

4.1 § Årsstämma
Ordinarie årsstämma sammanträder varje år. Kallelse till årsstämman ska skickas till ordinarie medlemmar. Kallelse ska vara avsändningsdaterad minst 1 månad före årsstämman. Medlemmar och styrelse har rätt att sända in förslag (motioner) till årsstämma. Förslag från medlemmar ska vara insända till styrelsen senast 1 månad före årsstämman. Årsstämmohandlingar ska finnas tillgängliga för medlemmarna inom 1 månad före årsstämman. Årsstämmas ska hållas inom första halvan av verksamhetsåret. Handlingar sparas på en digital plats som är nåbar för samtliga styrelsemedlemmar. Originalhandlingar undertecknas och sparas hos sekreterare eller kassör.

4.2 § Extra stämma
Styrelse och valberedning kan kalla till extra stämma. Vid en extra stämma kan endast den eller de frågor som föranlett stämman behandlas. Kallelse till den extra stämman ska skickas till ordinarie medlemmar. Utskick ska vara avsändningsdaterade minst 14 dagar före den extra stämman.

4.3 § Organisation
Årsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen kan också utse lokala kontaktpersoner.  

4.4 § Rösträtt och beslutsfattande
Ordinarie medlemmar och hedersmedlemmar har en rösträtt per person vid årsstämman.  Två tredjedelar av styrelsen måste vara närvarande för att besluts ska kunna tas på årsstämman. Styrelsen har yttrande-, förslags- och rösträtt, dock inte för frågor om ansvarsfrihet för styrelsen. Beslut i sakfrågor fattas med enkel majoritet genom öppen omröstning. Vid lika antal röster är stämmoordförandens röst utslagsgivande. Personval sker med slutna sedlar, om inte stämman enhälligt beslutar om att valet ska ske öppet.  Rösträtten är personlig men medlem kan rösta via ombud.

5 § STYRELSE OCH STYRELSENS ARBETE

5.1 § Styrelse
Styrelsen ska – inom ramen för dessa stadgar – ansvara för föreningens verksamhet enligt fastställda planer och ta tillvara medlemmarnas intressen. Styrelsen ska bestå av högst 5 ordinarie ledamöter samt högst 2 suppleanter. I styrelsen ska följande funktioner finnas bland ordinarie ledamöter: en ordförande, en kassör och en sekreterare. Styrelsens ledamöter och suppleanter väljs av ordinarie årsstämma. Föreningens ordförande ansvarar för arbetet inom styrelsen och är officiellt ansikte utåt. Föreningens kassör ansvarar för kassan. Föreningens sekreterare ansvarar för administrationen. Samtliga ordinarie ledamöter och suppleanter har samma ansvar för styrelsens arbete. Föreningens ordförande väljs av årsstämman för en mandattid på 1 år. Ordinarie ledamöter väljs för en mandattid av 2 år. Mandattiden för de ordinarie ledamöterna bör överlappa varandra. Suppleanterna väljs för en mandattid av 1 år. Styrelsen kan fatta beslut när minst 50 % av antalet ordinarie styrelsemedlemmar är närvarande. Röstning sker öppet. Vid lika antal röster beslutar ordföranden. Beslut om arvoden till föreningsstyrelsen fattas av ordinarie årsstämma. Styrelsen kan adjungera flera personer till styrelsen, de har samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlemmar vid årsmötet.

5.2 § Styrelsens arbete
Föreningens styrelse sammanträder direkt efter årsstämman för konstituering. Styrelsen sammanträder en gång per kvartal. Föreningen ska ha fasta roller som ordförande, sekreterare och kassör.

6 § VALBEREDNING

6.1 § Valberedningens uppgifter
Valberedningens uppgift är att ge förslag till nya ledamöter till styrelsen och till revisorer.

7 § REVISON

7.1 § Revisorer
Föreningens räkenskaper och förvaltning ska årligen granskas, i enlighet med lag och god revisionssed av utsedd revisor eller utsett revisionsbolag. Revisorns uppgift är att vara medlemmarnas ombud och granska styrelsen arbete. Revisorn/revisorerna ingår inte i styrelsen. Ansvarig revisor ska senast 20 dagar efter genomförd revision lämna sin revisionsberättelse till styrelsen. En revisor väljs vid årsmötet och behöver inte vara medlem i föreningen. Styrelsen skickar räkenskap/underlag till revisorn senast två månaden innan årsmötet.

8 § FÖRÄNDRING AV STADGAR

8.1 § Regler för ändring av stadgarna
Beslut om ändring av stadgar får fattas med två tredjedels majoritet vid ordinarie årsstämma. Förslag till ändring av stadgar skickas med kallelse till ordinarie årsstämma.

9 § UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

9.1 § Upplösning av föreningen
Förslag om att lägga ner föreningen ska skickas av styrelsen eller som motion av en eller flera enskilda medlemmar till ordinarie föreningsstämma senast en månad innan beslutande årsstämma hålls. För att fatta beslut om att lägga ner föreningens krävs två tredjedels majoritet vid ordinarie årsstämma.

9.2 § vad händer med föreningens kvarvarande tillgångar vid upplösning
Om det beslutas att föreningen ska läggas ner är det föreningsstyrelsens ansvar att föreningens tillgångar används till ändamål som överensstämmer med föreningens målsättning och syfte. Om föreningen inte ska läggas ner men inga aktiva finns så kan man lägga föreningen i vila. Eventuella tillgångar förvaltas av kassör tills föreningen startar på nytt eller skänks till välgörande ändamål. Ingen ekonomisk utdelning får förekomma till styrelsen eller medlemmar om föreningen läggs ner. Om föreningen måste läggas ned förvara föreningens handlingar hos ordförande eller sekreterare i 2 år.